ALGEMENE VOORWAARDEN

            VINEX BV

            Blauwesteenstraat 87

            2550 Kontich

            E-mail: info@vinex.be

            KBO: BE0830389383

 

Artikel 1. Definities


 • De hierna vermelde begrippen, dienen in de Algemene voorwaarden als volgt te worden verstaan:
  • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Onderneming een contractuele relatie van welke aard dan ook, heeft of aangaat. Dit betreffen louter professionele relaties.
  • Intellectuele Eigendom: verwijst naar merknamen, formules, octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten en andere soortgelijke rechten, die eigendom zijn van een van de partijen of waarop een van de partijen wettelijke rechten heeft.
  • Onderneming: VINEX BV, de verkoper van de Producten.
  • Partijen: de Onderneming en de Klant.
  • Product(en): Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.
  • Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de Onderneming zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen tussen Partijen. De Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
  • Verkoopovereenkomst op afstand: een Verkoopovereenkomst in het kader van en door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  • Vertrouwelijke informatie: omvat alle gegevens, documenten, formules of andere informatie die door een van de partijen aan de andere partij worden verstrekt en die als vertrouwelijk is aangeduid of redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd.
  • Webshop: de website VINEX.be verbonden aan de Onderneming waarop Producten aangekocht kunnen worden.

 

 • Artikel 2. Toepassingsgebied

·        

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige bestellingen, offertes, orderbevestigingen en Verkoopovereenkomsten tussen De Onderneming en de Klant.
  • De Klant is een professioneel en moet minstens 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben of houder zijn van een toelating die hem/haar de mogelijkheid biedt om een bestelling te plaatsen.
  • De Algemene Voorwaarden worden ten laatste bij de orderbevestiging meegedeeld aan de Klant. Indien de Klant na ontvangst van de Algemene Voorwaarden geen voorbehoud maakt, worden deze geacht aanvaard te zijn door de Klant. Deze berusting leidt ertoe dat deze Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Klant.
  • De Algemene Voorwaarden zijn tevens opgemaakt in het Frans, Duits en Engels. Indien er zich verschillen voordoen met de Nederlandse tekst, prefereert de Nederlandse tekst.
  • Deze Algemene Voorwaarden vervolledigen de bijzondere voorwaarden dewelke vermeldt staan op de orderbevestiging. Indien er tegenspraak zou bestaan tussen de voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.
  • Uitdrukkelijke afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van een onderlinge overeenstemming tussen de Klant en de Onderneming en deze schriftelijk worden vastgelegd. De afwijking geldt slechts ter vervanging of aanvulling van de clausule waarop ze betrekking heeft. De overige clausules blijven onverkort van toepassing.
  • De Onderneming behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te passen voor toekomstige bestellingen. Dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

 • Artikel 3. Totstandkoming Verkoopovereenkomst

·        

  • Producten op de Webshop zijn voorzien van de nodige informatie betreffende de eigenschappen (kleur, materiaal, samenstelling, afmetingen) en foto’s ter illustratie, in zoverre de gehanteerde technische middelen dit toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals de kleur, inhoud, het formaat, gewicht en andere, verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Webshop. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.
  • Ieder aanbod via de Webshop is slechts een uitnodiging om een aankoop te verrichten, dit kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van de Onderneming ten aanzien van de Klant. Elk aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  • Voor een bestelling via de Webshop maakt de Klant gebruik van de onlinebestelmethode. Elke bestelling is bindend tegenover de Klant. De Klant kan ook een bestelling plaatsen per mail via bestellingen@VINEX.be.
  • De Verkoopovereenkomst komt slechts tot stand wanneer de Klant een bestelbevestiging heeft ontvangen, deze wordt per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Een offerte op naam heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.
  • De Onderneming kan steeds beslissen om geen bevestiging te versturen of door middel van een uitdrukkelijke verklaring de bestelling te weigeren. Wanneer de Onderneming de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, zal de Onderneming de Klant hierover informeren en eventueel een vervangend Product voorstellen. Als de Onderneming de bestelling niet kan uitvoeren of de Klant gaat niet akkoord met het vervangend Product, is er geen sprake van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft uiteraard geen recht op een schadevergoeding.
  • De Onderneming heeft ten alle tijden het recht om de bijzondere voorwaarden in de orderbevestiging te wijzigen indien de omstandigheden tussen sluiting van de overeenkomst en uitvoering in dergelijke mate gewijzigd zijn dat de Onderneming haar plichten niet langer aan dezelfde voorwaarden, termijn of prijs kan voldoen.
  • De Onderneming zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de Klant niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden dient hij binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de wijziging zijn opmerkingen schriftelijk ter kennis te brengen van de Onderneming. De Klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard na deze termijn.
  • De Partijen kunnen in overleg treden omtrent de gewijzigde voorwaarden. Indien de Partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank of kan de Overeenkomst in onderling overleg beëindigd worden mits volledige schadeloosstelling van de Onderneming.
  • De Onderneming heeft het recht om een waarborg of voorschot te eisen van de Klant bij de contractsluiting en tijdens de uitvoering van de bestelling. Bij gebreke aan tijdige en/of volledige storting van de waarborg of het voorschot heeft de Onderneming het recht om haar plichten te schorsen of de overeenkomst te beëindigen door kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder enige schadeloosstelling verschuldigd te zijn, onverminderd het recht op schadeloosstelling van de Onderneming.

 

 • Artikel 4. Prijzen

·        

  • De prijzen van onze producten in onze communicatie-uitingen betreffen adviesprijzen. De prijzen in de Webshop kunnen daarom afwijken van de adviesprijs in de communicatie-uitingen. De op het moment van de koop gecommuniceerde prijs via het kassa- of computersysteem in de betreffende Webshop is van toepassing.
  • De Onderneming controleert de prijzen wanneer de bestelling wordt verwerkt. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 5 dagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op ten nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandeld de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.
  • De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en exclusief BTW (volgens toepasselijk btw-tarief op moment van bestelling). De prijs is exclusief bijkomende kosten (cf. betaalmethoden, leveringswezen), deze zijn dus niet inbegrepen in de individuele productprijs en worden afhankelijk van de verkozen optie door de Klant aan de prijs toegevoegd bij het afronden van de bestelling. De prijs gekoppeld aan de verschillende betaalmethoden en leveringswijzen, worden steeds uitdrukkelijk aan de Klant meegedeeld.
  • Voor bestellingen hoger dan 750,00 EUR (excl. BTW) zullen geen transportkosten worden aangerekend. Voor bestellingen lager dan 50,00 EUR (excl. BTW) zal een bijkomende administratieve kost worden aangerekend van 10,00 EUR.

 

 • Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

·        

  • Alle facturen, herinneringen en aanmaningen (met uitzondering van aangetekende zendingen) worden digitaal verzonden per e-mail, tenzij de Klant in gebreke blijft een e-mailadres te bezorgen of uitdrukkelijk een factuur per post verzoekt.
  • Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, tenzij tussen Partijen anders overeengekomen. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling zullen alle niet-vervallen facturen zonder bijkomende ingebrekestelling verschuldigd zijn.
  • Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire verhoging ter waarde van 10% met als minimum 40,00 EUR en verwijlsinteresten overeenkomstig artikel 5 van de Wet op de Betalingsachterstand dd. 02/08/2002 verschuldigd zijn.
  • Zolang de betaling niet voltooid is, zal de Onderneming niet overgaan tot levering.

 

 • Artikel 6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

·        

  • De meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts een schatting en niet bindend. Een redelijke termijn voor vertraging kan nooit aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Indien de vertraging het gevolg is van een overmachtssituatie, zelfs na deze redelijke termijn, kan de vertraging nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding;
  • Het inschakelen van externe partijen kan invloed hebben op de levering. Bij niet-levering van een verstuurde bestelling wordt door de Onderneming onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. De Klant dient de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er problemen zouden zijn met de levering opdat de nodige stappen ondernomen kunnen worden. Gedurende de periode van dit onderzoek kan de Klant geen nieuwe verzending eisen. Indien de Klant niet tijdig het nodige doet, kan de Onderneming niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de niet-levering.
  • De Onderneming is niet verantwoordelijk wanneer een levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. De kosten voor een nieuwe leveringspoging zijn in dergelijk geval volledig ten laste van de Klant.
  • De Onderneming heeft het recht om gedeeltelijke te leveren indien de levering van bepaalde producten vertraging oplopen of tijdelijk niet beschikbaar zijn. De Klant wordt tijdig op de hoogte gebracht dat er slechts een gedeeltelijke levering zal plaatsvinden.
  • De eigendoms- en risico-overdracht is afhankelijk van de tussen Partijen overeengekomen leveringsmethode en vindt in ieder geval ten laatste plaats bij de levering en de aanvaarding van het Product, tenzij onderling overeengekomen dat dit moment vroeger plaatsvindt. De Klant is vanaf dat moment zonder meer gehouden om de prijs voor de Producten integraal te betalen (incl. interesten, verhoging en kosten).

 

 

 • Artikel 7. Gebreken en aanvaarding

·        

  • De Onderneming is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de geleverde Producten.
  • De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. Voor zover de verzegelde Producten nog steeds verzegeld zijn en de houdbaarheidsdatum niet verstreken is.
  • De Klant is verplicht de Producten te controleren op eventuele afwijking van het overeengekomen na de levering. De Klant is verplicht om elk zichtbaar gebrek aan de Producten dezelfde dag schriftelijk te melden aan de Onderneming met toevoeging van de vrachtbrief of pakbon. Bij gebreke hieraan worden de Producten aanvaard in de staat dat deze zich bevinden, de conforme levering is bevestigd.
  • Producten mogen niet door de Klant worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming
  • Het verborgen gebrek is het gebrek dat de Klant bij levering niet kon of moest kunnen vaststellen dat pas na de levering kon ontdekt worden en de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe het werd beoogd. De Klant dient een vordering tot vrijwaring wegen verborgen gebreken binnen de drie dagen na kennisname van het verborgen gebrek ter kennis brengen van de Onderneming.  Na deze termijn is de Onderneming niet langer aansprakelijk.
  • De Onderneming heeft de keuze om of de producten terug te nemen en de Klant te vergoeden of de Klant een schadevergoeding te betalen dat nooit meer kan bedragen dan de totale som van het gebrekkig product. De Klant behoudt het product in dergelijk geval.

 


  • Elke klacht dient gemeld te worden per mail aan info@VINEX.be, tenzij een aangetekende kennisgeving vereist is. Elke melding aan een ander e-mailadres zal niet gelden als een schriftelijke kennisgeving.
  • In het geval de Klant een klacht zou hebben, is de Klant niet gerechtigd om betaling uit te stellen of een bedrag in te houden.
  • Behoudens in geval van bedrog en eigen grove of opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van de Onderneming, haar aangestelden of lasthebbers in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van de betrokken bestelde Producten. De Klant heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.). • Artikel 9. Annulering en beëindiging van de Verkoopovereenkomst

·        

  • In geval van annulering van de bestelling is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor de Onderneming om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. Van zodra de Producten geleverd zijn, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren en is hij zonder meer gehouden tot betaling van de bestelde Producten.
  • Onverminderd het voorgaande kunnen Partijen ten alle tijden de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadevergoeding in de volgende gevallen:
  • Ingeval van ernstige bewezen inbreuken op de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door één van de Partijen;
  • Ingeval één der Partijen (i) een opschorting van betaling aanvraagt en in gebreke blijft de verderzetting van onderhavige Overeenkomst schriftelijk te bevestigen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het moment waarop de opschorting van betaling wordt aangevraagd, (ii) kennelijk onvermogend is geworden of (iii) failliet wordt verklaard.

 

 

 • Artikel 10. Overmacht

·        

  • In geval van Overmacht worden Partijen ontheven van hun verplichtingen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid. Onder Overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van de Partijen, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of onmogelijk maakt, en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Indien een partij geconfronteerd wordt met een situatie van Overmacht, dient zij de andere partij hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De partij die getroffen is door overmacht zal zich inspannen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo veel als mogelijk te beperken.
  • Gedurende de periode van Overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden zijn tot enige schadevergoeding door middel van een aangetekend schrijven. Indien een partij door de overmachtssituatie verhinderd wordt om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit, inclusief maar niet beperkt tot geleden verlies, gederfde winst of reputatieschade.
  • Als overmacht wordt beschouwd, zonder ertoe beperkt te zijn: elke gebeurtenis die wordt veroorzaakt door een situatie zoals staking, uitsluiting, ordeverstoring, civiele onrust/oproer, terroristische aanslag, wel- of niet officieel verklaarde terroristische dreiging, burgeroorlog, militaire ingreep, lokale of nationale wet- of regelgeving opgelegd door de overheid of een andere instantie, natuurramp, epidemie en pandemie (inclusief COVID-19), brand, overstroming, onweer, storm, aardbeving, vulkaanuitbarsting, vandalisme, gebrek aan arbeidskrachten of vervoermiddelen, gebrek aan energie of water, intrekking of einde van een vergunning toegekend aan de Onderneming of andere omstandigheden die Partijen redelijkerwijs niet kunnen beheersen.

 

 • Artikel 11. Persoonsgegevens

·        

  • De Onderneming verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van bestellingen en het opstellen van rekeningen en garantiebewijzen. Indien de Klant noodzakelijke persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, zal een bestelling onvermijdelijk geannuleerd worden. Het doorgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene verkoopsvoorwaarden van de Onderneming.
  • De persoonsgegevens van de Klanten zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid dat raadpleegbaar is via de website van de Onderneming.

 

 • Artikel 12. Intellectuele eigendom

·        

  • Beide Partijen erkennen dat de Intellectuele Eigendom van elk van hen eigendom blijft van de respectieve partij. De Partijen komen overeen dat zij de Intellectuele Eigendom van de andere partij niet zullen kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Intellectuele Eigendom. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, stemt de Partij die Intellectuele Eigendom van de andere Partij in bezit heeft ermee in om alle kopieën van de Intellectuele Eigendom onmiddellijk aan de eigenaar terug te geven.
  • In geval van een inbreuk op de Intellectuele Eigendom of de geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in deze clausule, zal de schendende Partij aansprakelijk zijn voor alle schade die voortvloeit uit dergelijke inbreuk. De Partijen komen overeen om eventuele geschillen met betrekking tot de Intellectuele Eigendom op te lossen door middel van onderhandelingen in een geest van goede trouw. Indien een dergelijke oplossing niet kan worden bereikt, kan elk van de Partijen gerechtelijke stappen ondernemen om haar rechten af te dwingen.

 

 • Artikel 13. Confidentialiteit

·        

  • Alle vertrouwelijke informatie ontvangen door de Klant bij uitvoering van de Verkoopovereenkomst, blijven eigendom van de Onderneming.
  • Dergelijke vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot: alle formules, specificaties, handleidingen, bedrijfs-, handels- en productiegeheimen, patenten, octrooien, licenties, knowhow, mondelinge of schriftelijke gegevens m.b.t. bedrijfsmethodes, -procedés, -technieken of uitrusting van de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen; evenals de identiteit van de klanten, leveranciers en personeel van de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen en eventueel andere informatie met betrekking tot dergelijke klanten, leveranciers, distributeurs en personeel.
  • Beide Partijen verbinden zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook na beëindiging van deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. De Partijen zullen redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke informatie te beschermen en passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik ervan te voorkomen.
  • Indien de Onderneming vaststelt dat vertrouwelijke informatie door de Klant gedeeld wordt met derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de Onderneming, zal een schadevergoeding van 5.000,00 EUR verschuldigd zijn, per inbreuk. Dit onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te eisen mits het bestaan en de omvang van de schade te bewijzen.
  • Bij de beëindiging van de Verkoopovereenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van de Onderneming, zal de Klant alle vertrouwelijke informatie onmiddellijk terug overmaken aan de Onderneming en/of de met de Onderneming verbonden vennootschappen.

 

 • Artikel 14. Nietigheid

·        

  • Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen splitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.
  • Indien deze omstandigheden zich voordoen en deze leiden tot een aanzienlijke onevenwichtigheid in de rechten en verplichtingen van de Partijen, en die niet kunnen worden opgelost door de toepassing van de overige bepalingen van deze overeenkomst, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om een clausule te formuleren die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo goed als mogelijk weergeeft.

 

 • Artikel 15. Bevoegde rechtbank

·        

  • Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen Partijen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing valt elk geschil, uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming.   

   CONDITIONS GENERALES

 

 Les présentes Conditions Générales ont été établies pour et sont la propriété de :

 

            VINEX BV

            Blauwesteenstraat 87

            2550 Kontich

            E-mail: info@vinex.be

            KBO: BE0830389383

 

 • Article 1. Définitions


  • Les notions mentionnées ci-après doivent être interprétées comme suit dans les présentes Conditions Générales :
  • Client : toute personne physique ou morale qui a ou débute une relation contractuelle de quelque nature que ce soit avec l’Entreprise. Il s’agit de relations purement professionnelles.
  • Propriété Intellectuelle : renvoie aux noms de marques, formules, brevets, secrets d’affaires, droits d’auteur et autres droits similaires étant la propriété de l’une des parties et sur lesquels l’une des parties détient des droits légaux.
  • Entreprise : VINEX BV, le vendeur des Produits.
  • Parties : l’Entreprise et le Client.
  • Produit(s) : Toutes les marchandises qui font l’objet d’un Contrat de vente.
  • Contrat de vente : Tout contrat par lequel l’Entreprise s’engage à céder la propriété des marchandises entre les Parties. Le Client s’engage à son tour à en payer le prix.
  • Contrat de vente à distance : un Contrat de vente dans le cadre d’un système mis en place par l’Entreprise pour la vente à distance de Produits, jusqu’à la conclusion du contrat, pour lequel il est exclusivement fait usage d’une ou plusieurs techniques de communication à distance.
  • Informations confidentielles : comprend toutes les données, tous les documents, toutes les formules ou toute autre information que l’une des parties fournit à l’autre partie et qui sont identifiées comme confidentielles ou devraient raisonnablement être considérées comme telles.
  • Boutique en ligne : le site web VINEX.be associé à l’Entreprise, par le biais duquel des Produits peuvent être achetés.

 

 • Article 2. Champ d’application
 •  
  • Les présentes Conditions Générales s’appliquent toujours et de façon exclusive à toutes les commandes, tous les devis, toutes les confirmations de commande et tous les Contrats de vente, actuels et futurs, entre l’Entreprise et le Client.
  • Le Client est un professionnel, doit avoir au moins 18 ans et disposer de la capacité juridique ou être détenteur d’une autorisation qui lui donne la possibilité d’effectuer une commande.
  • Les Conditions Générales sont communiquées au Client au plus tard au moment de la confirmation de la commande. Si le Client n’émet aucune réserve après la réception des Conditions Générales, celles-ci sont réputées avoir été acceptées par le Client. Cette règle entraîne la prévalence des présentes Conditions Générales sur les conditions générales du Client.
  • Les Conditions Générales ont été rédigées en français, en allemand et en anglais. Si des différences avec le texte néerlandais apparaissent, la version néerlandaise prévaut.
  • Les présentes Conditions Générales complètent les conditions spéciales mentionnées sur la confirmation de la commande. Si des contradictions existent entre ces conditions, les conditions spéciales prévalent.
  • Les modifications expresses des présentes Conditions Générales sont valables uniquement si elles résultent d’un commun accord entre le Client et l’Entreprise et si elles ont été établies par écrit. La modification vaut uniquement remplacement ou complément de la clause à laquelle elle se rapporte. Les autres clauses restent intégralement applicables.
  • L’Entreprise se réserve le droit de modifier et/ou d’adapter ses Conditions Générales à n’importe quel moment pour de futures commandes. Cela n’a aucun effet sur les commandes déjà effectuées.

 

 • Article 3. Réalisation du Contrat de vente
 •  
  • Les Produits de la Boutique en ligne sont accompagnés des informations nécessaires concernant les caractéristiques (couleur, matière, composition, dimensions) et des photos d’illustration, dans la mesure où les moyens techniques utilisés le permettent. Certaines caractéristiques non substantielles d’un Produit, telles que la couleur, le contenu, le format, le poids et autres, diffèrent des photos et descriptions affichées sur la Boutique en ligne. Les erreurs évidentes dans l’offre n’engagent pas l’Entreprise.
  • Toute offre de la Boutique en ligne est uniquement une invitation à effectuer un achat, et ne peut donc pas être considérée comme une offre contraignante faite par l’Entreprise au Client. Toute offre est valable uniquement jusqu’à épuisement des stocks.
  • Pour effectuer une commande par le biais de la Boutique en ligne, le Client utilise la commande en ligne. Toute commande est contraignante vis-à-vis du Client. Le Client peut également effectuer une commande par email à l’adresse bestellingen@VINEX.be.
  • Le Contrat de vente se réalise uniquement lorsque le Client a reçu une confirmation de la commande, qui est envoyée par email à l’adresse indiquée par le Client. Les devis ont une durée de validité de trente (30) jours, sauf autre mention contraire sur le devis.
  • L’Entreprise peut toujours décider de ne pas envoyer de confirmation ou de refuser la commande au moyen d’une déclaration expresse. Si l’Entreprise ne peut pas exécuter tout ou partie de la commande, l’Entreprise en informe le Client et propose éventuellement un Produit de remplacement. Si l’Entreprise ne peut pas exécuter la commande ou si le Client n’accepte pas le Produit de remplacement, il n’existe aucun Contrat de vente. Le Client n’a droit à aucun dédommagement.
  • À tout moment, l’Entreprise a le droit de modifier les conditions spéciales de la confirmation de la commande si la situation entre la conclusion du contrat et son exécution a changé de telle manière que l’Entreprise n’est plus en mesure de respecter ses engagements aux mêmes conditions, dans les mêmes délais ou aux mêmes prix.
  • L’Entreprise en informe le Client par écrit. Si le Client n’accepte pas la modification des conditions, il doit faire part de ses objections à l’Entreprise par écrit dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réception de la modification. Passé ce délai, le Client est réputé avoir accepté la modification des conditions.
  • Les Parties peuvent se concerter au sujet de la modification des conditions. Si les Parties ne trouvent aucun accord, le litige peut être présenté au tribunal compétent, ou le Contrat peut être résilié d’un commun accord moyennant une indemnisation complète de l’Entreprise.
  • L’Entreprise a le droit d’exiger une garantie ou une avance au Client au moment de la conclusion du contrat et pendant l’exécution de la commande. Si la caution ou l’avance n’a pas été versée dans les délais impartis, ou si elle n’a pas été versée complètement, l’Entreprise a le droit de suspendre ses engagements ou de résilier le contrat par le biais d’une notification envoyée par courrier recommandé et sans devoir aucune indemnisation, sans préjudice du droit à l’indemnisation de l’Entreprise.

 

 • Article 4. Prix
 •  
  • Les prix de nos produits indiqués dans nos communications sont des prix indicatifs. Les prix affichés sur la Boutique en ligne peuvent donc varier du prix indicatif qui apparaît dans les communications. Le prix communiqué au moment de l’achat sur la caisse ou sur le système informatique de la Boutique en ligne s’applique.
  • L’Entreprise vérifie les prix lors du traitement de la commande. Si le prix d’un Produit est incorrect sur le Site web, l’Entreprise contacte le Client par écrit dès que l’Entreprise constate l’erreur de prix. Le Client a la possibilité de conserver son achat des Produits ou d’annuler la commande. La commande est traitée uniquement après réception par l’Entreprise des instructions du Client dans les 5 jours à compter du moment où l’Entreprise a informé le Client. Si l’Entreprise ne parvient pas à contacter le Client, au moyen des coordonnées que le Client a transmises lors de la commande, ou si l’Entreprise n’obtient aucune réponse du Client dans les délais susmentionnés, l’Entreprise considère la commande comme annulée et en informe le Client par écrit.
  • Les prix sont toujours exprimés en euros et hors TVA (en fonction du taux de TVA applicable au moment de la commande). Le prix n’inclut pas les frais complémentaires (liés aux méthodes de paiement ou de livraison) et ils ne sont donc pas compris dans le prix individuel du produit. Ils sont ajoutés au prix à la fin de la commande en fonction de l’option choisie par le Client. Le prix associé aux différentes méthodes de paiement et de livraison est toujours indiqué de manière claire au Client.
  • Pour les commandes supérieures à 750,00 EUR (hors TVA), aucuns frais de livraison ne seront facturés. Pour les commandes inférieures à 50,00 EUR (hors TVA), des frais administratifs de 10,00 EUR seront facturés.

 

 • Article 5. Conditions de paiement
 •  
  • Toutes les factures, tous les rappels et toutes les sommations (à l’exception des courriers recommandés) sont transmis par email, sauf si le Client omet de communiquer une adresse email ou exige expressément une facture papier envoyée par courrier.
  • Tous les paiements sont traités immédiatement et en totalité au moment où la commande est effectuée par le Client, sauf autre accord contraire entre les Parties. Les factures sont à payer au plus tard le jour de l’échéance. À défaut de paiement dans les délais impartis, toutes les factures pas encore arrivées à échéance deviennent exigibles sans autre mise en demeure.
  • À défaut de paiement dans les délais impartis au plus tard le jour de l’échéance, une majoration forfaitaire de 10 %, avec un minimum de 40,00 EUR ainsi que des intérêts de retard conformes à l’article 5 de la Loi sur les retards de paiement en date du 02/08/2002 seront facturés.
  • L’Entreprise ne procède pas à la livraison tant que le paiement intégral n’a pas été effectué.

 

 • Article 6. Conditions de livraison et d’expédition
 •  
  • Les délais de livraison communiqués sont purement indicatifs et ne sont pas contraignants. Un retard raisonnable ne peut jamais entraîner la résiliation du contrat ou un quelconque dédommagement. Si le retard est la conséquence d’un cas de force majeure, même après ce délai raisonnable, le retard ne peut jamais donner lieu à un dédommagement.
  • Le recours à des parties externes peut avoir des conséquences sur la livraison. En cas de non-livraison d’une commande expédiée, l’Entreprise mène immédiatement une enquête auprès du transporteur. Le Client doit immédiatement informer l’Entreprise s’il rencontre des problèmes de livraison afin que les actions nécessaires puissent être entamées. Pendant la durée de cette enquête, le Client ne peut pas exiger de nouvelle livraison. Si le Client ne fait pas le nécessaire dans les délais impartis, l’Entreprise ne peut pas être tenue responsable de la non-livraison.
  • L’Entreprise n’est pas responsable de l’échec d’une livraison en raison d’un manquement du Client ou d’un tiers désigné par le Client. Dans ce cas, les frais associés à la nouvelle tentative de livraison sont entièrement à la charge du Client.
  • L’Entreprise a le droit de procéder à une livraison partielle si la livraison de certains produits prend du retard ou si certains produits sont temporairement indisponibles. Le Client est informé à temps que seule une livraison partielle aura lieu.
  • Le transfert de propriété et de risque dépend de la méthode de livraison convenue entre les Parties, et se produit dans tous les cas au plus tard au moment de la livraison et de l’acceptation du Produit, sauf autre accord contraire sur un moment antérieur. À compter de ce moment, le Client est tenu de payer l’intégralité du prix des Produits (y compris les intérêts, les majorations et les frais).

 

 • Article 7. Défauts et acceptation
 •  
  • L’Entreprise n’est pas responsable des problèmes engendrés par l’utilisation incorrecte et/ou impropre des Produits livrés.
  • Le Client a droit à une garantie légale de deux ans. La garantie légale couvre tous les défauts de conformité des Produits qui se manifestent dans un délai de deux ans à compter de la date de livraison des Produits. Ceci dans la mesure où les Produits scellés sont encore scellés et que la date de péremption n’est pas dépassée.
  • Le Client est tenu de vérifier, après la livraison, si les Produits présentent des différences par rapport à ce qui avait été convenu. Le Client est tenu de signaler à l’Entreprise par écrit tout défaut visible des Produits le même jour en ajoutant la lettre de transport ou le bon de livraison. À défaut, les Produits sont acceptés dans l’état dans lequel ils se trouvent, la livraison conforme est confirmée.
  • Les Produits ne peuvent pas être retournés par le Client sans autorisation écrite de l’Entreprise.
  • Les vices cachés sont des défauts que le Client n’a pas pu ou n’aurait pas dû pouvoir constater au moment de la livraison, et qui n’ont pu être découverts qu’après la livraison, et qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il était destiné. Le Client doit transmettre à l’Entreprise une demande d’indemnisation au titre des vices cachés dans un délai de trois jours après la découverte du défaut.  Passé ce délai, l’Entreprise n’est plus responsable.
  • L’Entreprise peut soit reprendre les produits et indemniser le Client, soit payer au Client un dédommagement qui ne peut jamais dépasser le prix total du produit défectueux. Dans ce cas, le Client conserve le produit.

 

 • Article 8. Réclamations et responsabilité 
  • Toute réclamation concernant les Produits, à l’exception des réclamations au titre de l’article  6, doit être notifiée par écrit à l’Entreprise dans les 5 jours qui suivent la réception des marchandises ou la date à laquelle les marchandises devraient être réceptionnées.
  • Toute réclamation doit être notifiée par email à l’adresse info@VINEX.be, sauf si une notification par recommandé est requise. Toute notification à une autre adresse email ne sera pas considérée comme une notification écrite.
  • En cas de réclamation, le Client n’est pas autorisé à différer le paiement ou à retenir un montant quelconque.
  • Sauf en cas de tromperie et de manquement grave ou intentionnel de sa part, la responsabilité de l’Entreprise, de ses mandataires ou de ses agents est toujours limitée au montant facturé et payé pour les Produits commandés concernés. Le Client n’a pas droit à une indemnisation pour tout autre dommage direct ou indirect (comprenant sans s’y limiter le manque à gagner, la perte de chiffre d’affaires, la perte de clientèle, etc.). • Article 9. Annulation et résiliation du Contrat de vente
  • En cas d’annulation de la commande, le Client est redevable d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 30 % de la valeur de la commande, sans préjudice du droit de l’Entreprise de prouver et d’exiger une compensation supérieure. Dès que les Produits ont été livrés, le Client ne peut plus annuler la commande et il est tenu de payer les Produits commandés.
  • Sans préjudice de la règle susmentionnée, les Parties peuvent à tout moment mettre fin au contrat à effet immédiat, sans dédommagement, dans les cas suivants :
  • En cas de manquements graves et avérés aux obligations découlant du contrat par l’une des Parties ;
  • Si l’une des Parties (i) demande un sursis de paiement et ne confirme pas par écrit la poursuite du Contrat en question dans un délai de quinze (15) jours civils à compter du moment de la demande de sursis de paiement ou (ii) est déclarée insolvable ou (iii) est déclarée en faillite.

 

 • Article 10. Force majeure

  • En cas de Force majeure, les Parties sont libérées de leurs obligations sans que cela entraîne une quelconque responsabilité. Par Force majeure, il faut comprendre toute circonstance hors du contrôle des Parties et empêchant, retardant ou rendant impossible le respect total ou partiel du contrat, et qui n’a raisonnablement pas pu être prévue au moment de la conclusion du Contrat. Si une partie est confrontée à un cas de force majeure, elle doit immédiatement en informer l’autre partie par écrit. La partie touchée par le cas de force majeure met tout en œuvre pour limiter au maximum les conséquences du cas de force majeure.
  • Les obligations des parties sont suspendues pendant toute la durée du cas de Force majeure. Si le cas de force majeure se prolonge plus de quatre-vingt-dix (90) jours, les deux parties ont le droit de résilier le Contrat par courrier recommandé sans être tenue à un quelconque dédommagement. Si l’une des parties ne peut pas respecter ses obligations en raison du cas de force majeure, elle ne peut être tenue responsable des dommages directs ou indirects qui en découlent, comprenant sans s’y limiter les pertes, les pertes de bénéfice ou les dommages à l’image.
  • Sont considérés comme des cas de force majeure, sans s’y limiter : tout événement causé par une situation telle que les grèves, les exclusions, les perturbations à l’ordre public, les perturbations/manifestations civiles, les attaques terroristes, les menaces terroristes avérées ou non avérées officiellement, les guerres civiles, les interventions militaires, la législation ou la réglementation locale ou nationale établie par le gouvernement ou par un autre organisme, les catastrophes naturelles, les épidémies et pandémies (y compris du COVID-19), les incendies, les inondations, les orages, les tempêtes, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, le vandalisme, la pénurie de main-d’œuvre ou de moyens de transport, la pénurie d’énergie ou d’eau, le retrait ou la fin d’une autorisation accordée à l’Entreprise ou toute autre circonstance que les Parties ne peuvent raisonnablement pas contrôler.

 

 • Article 11. Données à caractère personnel
  • L’Entreprise traite uniquement les données à caractère personnel nécessaires au traitement et à l’achèvement des commandes et à l’établissement des comptes et des preuves de garantie. Si le Client ne souhaite pas transmettre les données à caractère personnel requises, la commande sera immédiatement annulée. La transmission de données à caractère personnel erronées ou frauduleuses est considérée comme un manquement aux présentes Conditions Générales de vente de l’Entreprise.
  • Les données à caractère personnel des Clients sont uniquement traitées dans le respect de la politique de confidentialité, disponible sur le site web de l’Entreprise.

 

 • Article 12. Propriété intellectuelle
  • Les deux Parties reconnaissent que leur Propriété Intellectuelle respective reste la propriété de la partie concernée. Les Parties conviennent qu’elles ne copieront, reproduiront, modifieront, distribuerons ou divulguerons pas la Propriété Intellectuelle de l’autre partie sans autorisation écrite préalable du propriétaire de la Propriété Intellectuelle. En cas de résiliation du contrat, la Partie qui dispose de la Propriété Intellectuelle de l’autre Partie accepte de rendre immédiatement au propriétaire toutes les copies de la Propriété Intellectuelle.
  • En cas de violation de la Propriété Intellectuelle ou de l’obligation de confidentialité décrite dans la présente clause, la Partie en défaut est responsable de tous les dommages découlant de cette violation. Les Parties conviennent de résoudre les éventuels litiges concernant la Propriété Intellectuelle au moyen de négociations de bonne foi. Si une telle solution ne peut être trouvée, chacune des Parties peut prendre des mesures judiciaires pour faire respecter ses droits.

 

 • Article 13. Confidentialité
  • Toutes les informations confidentielles reçues par le Client dans le cadre du Contrat de vente restent la propriété de l’Entreprise.
  • Ces informations confidentielles comprennent, sans s’y limiter : les formules, les spécifications, les manuels, les secrets d’entreprise, d’affaires et de fabrication, les brevets, les licences, le savoir-faire, les données orales ou écrites concernant les méthodes, procédés et techniques d’entreprise ou l’équipement de l’Entreprise et/ou des sociétés affiliées à l’Entreprise ; ainsi que l’identité des clients, des fournisseurs et du personnel de l’Entreprise et/ou des sociétés affiliées à l’Entreprise et d’autres informations éventuelles concernant ces clients, fournisseurs, distributeurs et personnel.
  • Les deux Parties s’engagent à garder secrètes les Informations Confidentielles de l’autre Partie et à ne pas les divulguer à des tiers sans l’autorisation écrite préalable de l’autre Partie. Cette obligation de confidentialité s’applique également après la fin du Contrat, sauf autre accord écrit contraire entre les Parties. Les Parties mettent tout en œuvre pour protéger les informations confidentielles et prennent des mesures de sécurité appropriées afin d’éviter toute divulgation ou utilisation non autorisée de ces informations.
  • Si l’Entreprise constate que des informations confidentielles ont été partagées par le Client avec des tiers sans autorisation préalable de l’Entreprise, un dédommagement de 5 000,00 EUR sera exigé pour chaque violation. Ceci sans préjudice du droit de l’Entreprise à exiger un dédommagement supérieur à condition de prouver l’existence et l’ampleur du dommage.
  • À la fin du Contrat de vente, pour quelque motif que ce soit, ou sur simple demande de l’Entreprise, le Client remet à l’Entreprise et/ou aux sociétés affiliées à l’Entreprise toutes les informations confidentielles.

 


 • Article 14. Inopposabilité
  • Si l’une des dispositions des Conditions Générales est légalement nulle ou déclarée nulle par une décision de justice ou est ou devient illégale, invalide ou non opposable à quelque titre que ce soit en vertu des lois de toute juridiction, les autres dispositions sont dissociables, ne sont pas modifiées et restent en vigueur.
  • Si ces circonstances se produisent et entraînent une inégalité évidente des droits et obligations des Parties, et qu’elle ne peut pas être résolue par l’application des autres dispositions, les Parties négocient en toute bonne foi afin de formuler une disposition qui vise un objectif le plus similaire possible à celui de la disposition initiale.

 

 • Article 15. Tribunal compétent
  • Les présentes Conditions Générales sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit belge. L’applicabilité de la Convention de Vienne est expressément exclue.
  • En cas de litige concernant l’exécution ou l’interprétation des présentes Conditions Générales, les Parties mettent tout en œuvre pour trouver une solution à l’amiable. À défaut d’une solution à l’amiable, tout litige relève de la compétence exclusive du tribunal de l’arrondissement judiciaire dans lequel est établi le siège social de l’Entreprise. 


 GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These General Terms and Conditions were prepared and are owned by:

 

            VINEX BV

            Blauwesteenstraat 87

            2550 Kontich

            E-mail: info@vinex.be

            KBO: BE0830389383

 

 • Article 1. Definitions


  • For the purpose of the General Terms and Conditions, the following terms must be understood as follows:
  • Client: each and every natural person who or each and every legal entity that enters or entered into a contractual relationship, of any nature whatsoever, with the Company. This merely refers to professional relationships.
  • Intellectual Property: refers to trade names, formulas, patents, trade secrets, copyrights, and other similar rights that are owned by either party or in respect of which either party is statutorily entitled.
  • Company: VINEX BV, the seller of the Products.
  • Parties: the Company and the Client.
  • Product(s): Any and all goods that are the subject of a Sales Agreement.
  • Sales Agreement: Each and every agreement in pursuance of which the Company commits to transfer the title of the goods between the Parties. In turn, the Client commits to pay the relevant price for the same.
  • Distance Sales Agreement: a Sales Agreement in the context of a system organised by the Company for the distance sale of Products, up to and including the conclusion of the agreement, in the course of which one or more techniques for distance communication are used.
  • Confidential Information: comprises any and all data, documents, formulas or other information that is made available by either party to the other party and that is qualified as confidential or that must reasonably be deemed to be confidential.
  • Web Shop: the website VINEX.be associated with the Company where the Products can be purchased.

 

 • Article 2. Scope of application
 •  
  • These General Terms and Conditions are always and exclusively applicable to any and all present and future orders, offers, order confirmations, and Sales Agreements between the Company and the Client.
  • The Client is a professional and must be at least 18 years of age and have the statutory authority, or dispose of authorisation, that enable them to place an order.
  • The General Terms and Conditions are communicated to the Client at the latest with the order confirmation. If the Client does not make a proviso after receipt of the General Terms and Conditions then they are deemed to have been accepted by the Client. The said acceptance implies that these General Terms and Conditions prevail over the general terms and conditions of the Client.
  • The General Terms and Conditions were also drawn up in French, German, and English. In case of a discrepancy in respect of the Dutch text, the Dutch text shall prevail.
  • These General Terms and Conditions complete the special terms and conditions that are mentioned on the order confirmation. In the event of a discrepancy between the terms and conditions, the special terms and conditions shall prevail.
  • Express deviations from these General Terms and Conditions are only valid to the extent that they are the result of mutual agreement between the Client and the Company and they are established in writing. The deviation is only applicable by way of replacement of or addition to the clause to which it is related. The remaining clauses remain in full force and effect.
  • The Company reserves the right to change and/or adjust its General Terms and Conditions at any time for future orders. This shall not affect already placed orders.

 

 • Article 3. Conclusion of the Sales Agreement
 •  
  • Products on the Web Shop are provided with the necessary information in terms of the characteristics (colour, material, composition, dimensions) and photos for illustration purposes, to the extent that the technical resources used permit this. Certain non-substantial characteristics of a Product, e.g. the colour, content, format, weight, and the like, differ from the photos and descriptions that are depicted on the Web Shop. Apparent mistakes or errors in the offer shall not have binding effect on the Company.
  • Each and every offer via the Web Shop shall only be an invitation to make a purchase, this can therefore not be qualified as a binding offer of the Company in respect of the Client. Each and every offer is valid as long as stocks last.
  • The Client uses the online ordering method for an order via the Web Shop. Each and every order shall have binding effect in respect of the Client. The Client can also place an order by email via bestellingen@VINEX.be.
  • The Sales Agreement is only concluded if the Client has received an order confirmation, this is sent by email to the email address specified by the Client. A registered offer has a validity of thirty (30) days, unless the offer refers to a different period.
  • The Company can always decide to not send a confirmation or to reject the order by means of an express declaration. If the Company cannot carry out the order, or only partially, then the Company shall inform the Client accordingly and potentially propose an alternative Product. If the Company cannot carry out the order or if the Client does not agree with the alternative Product then there is no Sales Agreement. It goes without saying that the Client is not entitled to any compensation.
  • The Company is always entitled to change the special conditions in the order confirmation if the circumstances between the conclusion of the agreement and the implementation change to such degree that the Company can no longer comply with its obligations on the basis of the same conditions, period or price.
  • The Company shall inform the Client accordingly in writing. If the Client does not agree with the changed conditions then the Client must inform the Company of its comments in writing within five (5) working days. After the said period the Client is deemed to have agreed with the changed conditions.
  • The Parties can enter into discussions about the changed conditions. If the Parties cannot reach agreement then the dispute can be brought to the cognisance of the competent court or the Agreement can be terminated by mutual consent provided that the Company is indemnified in full.
  • The Company is entitled to require the Client to pay a security deposit or an advance upon the conclusion of the agreement and during the performance of the order. Failing timely and/or complete payment of the security deposit or the advance, the Company shall be entitled to suspend its obligations or to terminate the agreement by giving notice by registered letter and without being liable to pay any compensation, without prejudice to the right of the Company to claim compensation.

 

 • Article 4. Prices
 •  
  • The prices of our products in our communication expressions are recommended prices. Hence, the prices in the Web Shop can differ from the recommended prices in the communication expressions. The price communicated at the time of the purchase via the point-of-sale or computer system in the relevant Web Shop is applicable.
  • The Company checks the prices when the order is being processed. If a Product is not quoted correctly on the Website then the Company shall contact the Client in writing as soon as the Company takes note of the incorrect price. The Client has the possibility of continuing with the purchase of the Products or of cancelling the order. The order is only processed after the Company has received the instructions of the Client within five (5) days from the moment that the Company has informed the Client. If the Company is not successful in contacting the Client, making use of the contact details that the Client made available during the ordering procedure, or if the Company does not receive a reply from the Client within the aforementioned period then the Company deems the order to have been cancelled and shall inform the Client accordingly in writing.
  • The prices are always quoted in euros and exclusive of VAT (according to the applicable VAT rate at the time of the order). The price is exclusive of additional expenses (cf. payment methods, delivery options), hence they are not included in the individual product price and are added to the price when the order is finalised depending on the option selected by the Client. The price linked to the various payment methods and delivery options is always communicated expressly to the Client.
  • Transport costs shall not be charged for orders exceeding €750.00 (excluding VAT). Additional administrative charges of €10.00 are charged for orders not exceeding €50.00 (excluding VAT).

 

 • Article 5. Payment terms
 •  
  • Any and all invoices, reminders and demands (with the exception of registered deliveries) are sent digitally by email, unless the Client fails to communicate an email address or expressly requests an invoice by post.
  • Each and every payment is handled immediately and completely at the moment that the order is placed by the Client, unless stipulated otherwise by and between the Parties. Invoices are payable at the at latest on the due date. Failing timely payment, any and all invoices that have not fallen due yet shall become payable without an additional notice of default being required.
  • Failing timely payment at the latest on the due date, a fixed increase equal to 10%, with a minimum of €40.00, and default interest according to Section 5 of the Belgian Act on Payment Arrears dated 2 August 2002 shall be payable by operation of law, without a notice of default being required.
  • As long as the payment has not been completed, the Company shall not proceed with the delivery.

 

 • Article 6. Delivery and shipment terms
 •  
  • The communicated delivery periods are only an estimate and do not have binding effect. A reasonable period of delay can never give cause to termination of the agreement or any compensation. If the delay is the result of a situation of force majeure, even after the said reasonable period, then the delay can never give cause to any compensation.
  • The hiring of external parties can affect the delivery. In case of non-delivery of an order sent, the Company immediately starts an investigation with the carrier. The client must forthwith inform the Company if there are problems with the delivery in order that the necessary steps can be taken. The Client cannot require a new delivery during the period of this investigation. If the Client does not perform the necessary actions in a timely fashion then the Company can no longer be held liable for the non-delivery.
  • The Company shall not be responsible if a delivery is unsuccessful due to a failure of the Client or a third party designated by the Client. The costs for a new delivery attempt are, as the occasion arises, at the expense of the Client in full.
  • The Company is entitled to deliver partially if the delivery of certain products incurs a delay or if certain products are temporarily unavailable. The Client is informed in a timely fashion that only a partial delivery shall take place.
  • The transfer of title and risk depends on the delivery method stipulated by and between the Parties does, in any case, at the latest take place upon the delivery and the acceptance of the Product, unless it is mutually stipulated that this moment takes place earlier. From that moment, the Client is unreservedly required to pay the price of the Products in full (including interest, increase, and costs).

 

 • Article 7. Defects and acceptance
 •  
  • The Company shall not be responsible for problems due to the incorrect and/or improper use of the delivered Products.
  • The Client is entitled to a statutory warranty of two years. The statutory warranty covers each and every shortcoming or defect in terms of conformity of the Products, which manifests itself within a period of two years from the date of delivery of the Products. In so far as the sealed Products are still sealed and the best-before date has not expired.
  • After the delivery, the Client is required to check the Products on potential deviation from that which was stipulated. The Client is required to report any visible defect of the Products to the Company in writing on the same day, accompanied by the consignment note or packing slip. Failing the same, the Products are accepted in the condition as-is, confirming the conform delivery.
  • Products cannot be returned by the Client without written consent of the Company.
  • A concealed defect is a defect that the Client could and should not have discovered upon delivery and that could only be discovered after the delivery and renders the good unsuitable for the proposed use. The Client must inform the Client of a claim for indemnification due to concealed defects within three (3) days after discovery of the concealed defect.  After the said period, the Company shall no longer be liable.
  • The Company has the choice to take back the products and to refund the Client or to compensate the Client, however this shall never exceed the total amount of the defective product. As the occasion arises, the Client shall retain the product.

 

 • Article 8. Complaints and liability
  • Each and every complaint with regard to the Products, barring complaints in the context of article 6, must be submitted to the Company in writing within a period of five (5) days after receipt of the goods or the date when the goods should be received.
  • Each and every complaint must be reported by email via info@VINEX.be, unless a notification by registered post is required. Any notification to a different email address shall not be qualified as a written notification.
  • If the Client has a complaint then the Client shall not be entitled to postpone payment or to withhold an amount.
  • Barring in the event of deceit and a gross or intentional error, the liability of the Company, its subordinates or agents shall in any case be limited to the invoiced and paid value of the relevant ordered Products. The Client is not entitled to compensation for any other direct or indirect damages (including, but not limited to, lost profit, lost turnover, loss of goodwill, loss of clients, etc.).

 • Article 9. Cancellation and termination of the Sales Agreement
  • In case of cancellation of the order, the Client shall be liable to pay a fixed compensation equal to 30% of the value of the order, without prejudice to the possibility of the Company to evidence and claim higher damages. As soon as the Products have been delivered, the Client can no longer cancel the order and the Client is unreservedly required to pay the ordered Products.
  • Without prejudice to the above, the Parties can always terminate the agreement with immediate effect, without being liable to pay compensation, in the following instances:
  • In case of serious demonstrated violations of the obligations deriving from the agreement by one of the Parties;
  • In case one of the Parties (i) applies for suspension of payment and fails to confirm the continuation of the present Agreement in writing within a period of fifteen (15) calendar days, calculated from the moment that the suspension of payment is applied for, (ii) has apparently become insolvent, or (iii) is declared to be insolvent or bankrupt.

 

 • Article 10. Force majeure
  • In case of Force Majeure, the Parties are released from their obligations without resulting in any liability. Force Majeure is understood as any circumstance beyond the control of the Parties, which wholly or partly impedes or delays the implementation of the agreement or renders it impossible, and which could reasonably not be foreseen at the moment of conclusion of the Agreement. If a party is faced with a situation of Force Majeure then it must forthwith inform the other party accordingly in writing. The party affected by force majeure shall make an effort to limit the consequences of the situation of force majeure as much as possible.
  • The obligations of the parties are suspended during the period of Force Majeure. If the situation of force majeure has continued for more than ninety (90) days then either party is entitled to rescind the Agreement by registered post without being required to pay compensation. If a party is prevented from complying with its obligations due to the situation of force majeure then the said party shall not be liable for any direct or indirect damages that derive from the same, including but not limited to incurred losses, lost profit or reputational damages.
  • The following is, not exhaustively, qualified as force majeure: each and every event that is caused by a situation like industrial action, lock-out, disruption of the peace, civil commotion / riots, terrorist attack, terrorist threat officially declared or not, civil war, military coup, local or national legislation or regulations imposed by the government or another official authority, natural disaster, epidemic and pandemic (including Covid-19), fire, flooding, thunder, storm, earthquake, volcanic eruption, vandalism, lack of labour or means of transport, lack of power or water, revocation or end of a permit issued to the Company or other circumstances that is reasonably beyond the control of the Parties.

 

 • Article 11. Personal data
  • The Company exclusively processes personal data that are required for the processing and completion of orders and the preparation of invoices and warranty certificates. If the Client does not want to provide the necessary personal data then an order shall inevitably be cancelled. The communication of incorrect or false personal data is qualified as a violation of the present General Terms and Conditions of Sale of the Company.
  • The personal data of the Clients shall exclusively be processed in accordance with the privacy policy that can be consulted via the website of the Company.

 

 • Article 12. Intellectual property
  • Both Parties acknowledge that the Intellectual Property of each of them remains the property of the relevant party. The Parties agree that they shall not copy, reproduce, change, distribute or disclose the Intellectual Property of the other party without prior written consent of the owner of the Intellectual Property. In case of termination of this agreement, the Party who has Intellectual Property in its possession agrees to immediately return any and all copies of the Intellectual Property to the owner.
  • In case of an infringement of the Intellectual Property or a violation of the confidentiality obligation as described in this clause, the infringing or violating Party shall be liable for any and all damages that derive from the said infringement or violation. The Parties agree to solve potential disputes with regard to the Intellectual Property through negotiations in the spirit of good faith. If this kind of solution cannot be reached then either party can take legal steps to enforce its rights.

 

 • Article 13. Confidentiality
  • Any and all confidential information received by the Client in the context of the implementation of the Sales Agreement remains the property of the Company.
  • The said confidential information includes, but is not limited to: any and all formulas, specifications, manuals, business, trade, and production secrets, patents, licences, know-how, oral or written data regarding business methods, procedures, techniques or equipment of the Company and/or the companies related to the Company; as well as the identity of the clients, suppliers, and staff of the Company and/or the companies related to the Company, and any other information with regard to the said clients, suppliers, distributors, and staff.
  • Both Parties commit to keep the Confidential Information of the other Party strictly confidential and to not disclose it to third parties without prior written consent of the other Party. This confidentiality obligation is also applicable after termination of this Agreement, unless stipulated otherwise in writing by and between the Parties. The Parties shall make reasonable efforts to protect the confidential information and to take suitable security measures in order to prevent unauthorised disclosure or use of the same.
  • If the Company establishes that confidential information is shared by the Client with third parties without prior consent of the Company then compensation for an amount of €5,000.00 shall be payable per violation. The latter without prejudice to the right of the Company to claim higher damages provided that the existence and the scope of the damages are evidenced.
  • Upon the termination of the Sales Agreement, for any reason whatsoever, or on request of the Company, the Client shall forthwith return any and all confidential information to the Company and/or the companies related to the Company.
 • Article 14. Invalidity
  • If a provision of the General Terms and Conditions is legally invalid or is declared to be invalid by judicial ruling or is or becomes, in any aspect, unlawful, invalid or unenforceable pursuant to the legislation of any jurisdiction then the other provisions are divisible, they are not changed by the said invalidity, and they remain in full force and effect.
  • If these circumstances occur and they lead to a considerable imbalance in the rights and obligations of the Parties, and they cannot be solved through the application of the other provisions of this agreement, then the Parties shall enter into discussions in good faith in order to formulate a clause that best reflects the original intention of the parties.
 • Article 15. Competent court
  • These General Terms and Conditions are exclusively governed and interpreted in accordance with Belgian law. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.
  • In case of a dispute about the implementation or the interpretation of these General Terms and Conditions, the Parties shall make every effort to reach an amicable solution. Failing an amicable solution, each and every dispute exclusively falls under the jurisdiction of the court of the judicial district of the corporate seat of the Company. 


ALGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden erstellt für VINEX BV und sind deren Eigentum.

           VINEX BV

            Blauwesteenstraat 87

            2550 Kontich

            E-mail: info@vinex.be

            KBO: BE0830389383

 

 • Artikel 1. Definitionen


  • Die nachstehend genannten Begriffe sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie folgt zu verstehen:
  • Kunde:  jede natürliche oder juristische Person, die eine vertragliche Beziehung jeglicher Art mit dem Unternehmen hat oder eingeht. Es handelt sich um rein berufliche Beziehungen.
  • Geistiges Eigentum: bezieht sich auf Markennamen, Formeln, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und andere ähnliche Rechte, die einer der Parteien gehören oder auf die eine der Parteien ein Recht hat.
  • Unternehmen: VINEX BV, der Verkäufer der Produkte.
  • Parteien: das Unternehmen und der Kunde.
  • Produkt(e): Alle Waren, die Gegenstand eines Kaufvertrags sind.
  • Kaufvertrag: Jede Vereinbarung, mit der sich das Unternehmen verpflichtet, das Eigentum an den Waren zwischen den Parteien zu übertragen. Der Kunde verpflichtet sich seinerseits, den Preis dafür zu zahlen.
  • Fernabsatzvertrag: ein Kaufvertrag im Rahmen eines vom Unternehmer organisierten Systems für den Fernabsatz von Produkten bis zum und einschließlich des Vertragsabschlusses, bei dem ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel eingesetzt werden.
  • Vertrauliche Informationen: alle Daten, Dokumente, Formeln oder sonstigen Informationen, die eine der beiden Parteien der anderen zur Verfügung stellt und die als vertraulich bezeichnet werden oder vernünftigerweise als vertraulich angesehen werden müssen.
  • Webshop: die mit dem Unternehmen verbundene Website VINEX.be, auf der Produkte erworben werden können.

 

 • Artikel 2. Anwendungsbereich

·        

  • Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten immer und ausschließlich für alle gegenwärtigen und zukünftigen Bestellungen, Angebote, Auftragsbestätigungen und Kaufverträge zwischen dem Unternehmen und dem Kunden.
  • Der Kunde ist ein Gewerbetreibender und muss mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein oder über eine Vollmacht verfügen, die es ihm erlaubt, eine Bestellung aufzugeben.
  • Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden spätestens zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung mitgeteilt. Wenn der Kunde nach Erhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Vorbehalte äußert, gelten diese als vom Kunden akzeptiert. Ein solcher Rücktritt hat zur Folge, dass die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang vor den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden haben.
  • Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch auf Französisch, Deutsch und Englisch verfasst. Bei Abweichungen vom niederländischen Text ist der niederländische Text maßgebend.
  • Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen die in der Auftragsbestätigung genannten besonderen Bedingungen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bedingungen haben die besonderen Bedingungen Vorrang.
  • Ausdrückliche Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann gültig, wenn sie das Ergebnis einer gegenseitigen Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen sind und schriftlich festgehalten werden. Die Ausnahmeregelung ersetzt oder ergänzt nur die Klausel, auf die sie sich bezieht. Die anderen Klauseln bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam.
  • Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit für künftige Bestellungen zu ergänzen und/oder zu ändern. Bereits aufgegebene Bestellungen sind davon nicht betroffen.

 

 • Artikel 3. Zustandekommen des Kaufvertrags

·        

  • Die Produkte im Webshop sind mit den notwendigen Informationen über ihre Eigenschaften (Farbe, Material, Zusammensetzung, Abmessungen) und Fotos zur Veranschaulichung versehen, soweit es die technischen Mittel erlauben. Bestimmte nicht wesentliche Merkmale eines Produkts, wie Farbe, Inhalt, Größe, Gewicht und andere, weichen von den im Webshop angezeigten Fotos und Beschreibungen ab. Offensichtliche Fehler oder Irrtümer im Angebot binden das Unternehmen nicht.
  • Jedes über den Webshop unterbreitete Angebot ist lediglich eine Aufforderung zum Kauf und kann daher nicht als verbindliches Angebot des Unternehmens an den Kunden angesehen werden. Jedes Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht.
  • Bei einer Bestellung über den Webshop nutzt der Kunde die Online-Bestellmethode. Jede Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Der Kunde kann eine Bestellung auch per E-Mail an bestellingen@VINEX.be aufgeben.
  • Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn der Kunde eine Auftragsbestätigung erhalten hat, die per E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse geschickt wird. Ein registriertes Angebot hat eine Gültigkeitsdauer von dreißig (30) Tagen, es sei denn, im Angebot ist eine andere Frist angegeben.
  • Das Unternehmen kann jederzeit entscheiden, keine Bestätigung zu senden oder die Bestellung durch eine ausdrückliche Erklärung abzulehnen. Wenn das Unternehmen die Bestellung ganz oder teilweise nicht erfüllen kann, informiert es den Kunden und schlägt ihm gegebenenfalls ein Ersatzprodukt vor. Wenn das Unternehmen den Auftrag nicht erfüllen kann oder der Kunde dem Ersatzprodukt nicht zustimmt, kommt kein Kaufvertrag zustande. Der Kunde hat selbstverständlich keinen Anspruch auf Schadenersatz.
  • Das Unternehmen hat jederzeit das Recht, die besonderen Bedingungen in der Auftragsbestätigung zu ändern, wenn sich die Umstände zwischen dem Vertragsabschluss und der Ausführung so verändert haben, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen nicht mehr zu den gleichen Bedingungen, der gleichen Frist oder dem gleichen Preis erfüllen kann.
  • Das Unternehmen wird den Kunden schriftlich benachrichtigen. Wenn der Kunde mit den geänderten Bedingungen nicht einverstanden ist, muss er dem Unternehmen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Änderung schriftlich seine Stellungnahme übermitteln. Nach Ablauf dieser Frist wird davon ausgegangen, dass der Kunde die geänderten Bedingungen akzeptiert hat.
  • Die Vertragsparteien können sich über die geänderten Bedingungen beraten. Können die Vertragsparteien keine Einigung erzielen, so kann der Streitfall dem zuständigen Gericht vorgelegt werden, oder der Vertrag kann in gegenseitigem Einvernehmen unter vollständiger Entschädigung des Unternehmens aufgelöst werden.
  • Das Unternehmen ist berechtigt, vom Kunden bei Vertragsabschluss und während der Ausführung des Auftrags eine Kaution oder einen Vorschuss zu verlangen. Bei nicht rechtzeitiger und/oder nicht vollständiger Zahlung der Kaution oder des Vorschusses ist das Unternehmen berechtigt, seine Pflichten auszusetzen oder den Vertrag durch eingeschriebenen Brief zu kündigen, ohne dass eine Entschädigung fällig wird, unbeschadet des Rechts des Unternehmens auf Entschädigung.

 

 • Artikel 4. Preise

·        

  • Die Preise für unsere Produkte in unseren Kommunikationsmitteilungen sind empfohlene Verkaufspreise. Die Preise im Webshop können daher von den Preisempfehlungen in den Kommunikationsmitteilungen abweichen. Es gilt der zum Zeitpunkt des Kaufs über die Kasse oder das Computersystem des jeweiligen Webshops mitgeteilte Preis.
  • Das Unternehmen prüft die Preise, wenn die Bestellung bearbeitet wird. Wenn ein Produkt auf der Website mit einem falschen Preis versehen ist, wird das Unternehmen den Kunden schriftlich kontaktieren, sobald es von dem falschen Preis erfährt. Der Kunde hat die Möglichkeit, den Kauf der Produkte fortzusetzen oder die Bestellung zu stornieren. Die Bestellung wird erst dann bearbeitet, wenn das Unternehmen die Anweisungen des Kunden innerhalb von 5 Tagen nach der Benachrichtigung des Kunden erhalten hat. Wenn das Unternehmen es versäumt, den Kunden über die vom Kunden während des Bestellvorgangs angegebenen Kontaktdaten zu kontaktieren, oder wenn das Unternehmen keine Antwort vom Kunden innerhalb der oben genannten Frist erhält, wird das Unternehmen die Bestellung als storniert betrachten und den Kunden schriftlich benachrichtigen.
  • Die Preise sind immer in Euro angegeben und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (gemäß dem zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Mehrwertsteuersatz). Der Preis enthält keine zusätzlichen Kosten (z.B. Zahlungsarten, Lieferungsart), so dass diese nicht in den einzelnen Produktpreisen enthalten sind und vom Kunden beim Abschluss der Bestellung je nach gewählter Option auf den Preis aufgeschlagen werden. Der mit den verschiedenen Zahlungsarten und Liefermethoden verbundene Preis wird dem Kunden stets ausdrücklich mitgeteilt.
  • Bei Bestellungen über EUR 750,00 (exkl. MwSt.), werden keine Transportkosten berechnet. Bei Bestellungen unter EUR 50,00 (exkl. MwSt.) wird eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von 10,00 EUR erhoben.

 

 • Artikel 5. Zahlungsbedingungen

·        

  • Alle Rechnungen, Mahnungen und Zahlungserinnerungen (ausgenommen Einschreiben) werden digital per E-Mail versandt, es sei denn, der Kunde gibt keine E-Mail-Adresse an oder wünscht ausdrücklich eine Rechnung per Post.
  • Alle Zahlungen sind sofort und in voller Höhe zum Zeitpunkt der Auftragserteilung durch den Kunden zu leisten, es sei denn, die Vertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Rechnungen sind spätestens am Fälligkeitstag zahlbar. Bei nicht fristgerechter Zahlung werden alle nicht fälligen Rechnungen ohne zusätzliche Mahnung fällig.
  • Bei nicht rechtzeitiger Zahlung bis spätestens zum Fälligkeitsdatum wird eine pauschale Erhöhung in Höhe von 10 %, mindestens jedoch 40,00 EUR, sowie Verzugszinsen gemäß Artikel 5 des Gesetzes über den Zahlungsverzug vom 02.08.2002 fällig.
  • Solange die Zahlung nicht erfolgt ist, wird das Unternehmen nicht mit der Lieferung fortfahren.


 

 • Artikel 6. Liefer- und Versandbedingungen

·        

  • Die mitgeteilten Liefertermine sind nur eine Schätzung und nicht verbindlich. Eine angemessene Verspätung kann niemals zur Kündigung des Vertrags oder zu Schadensersatz führen. Ist die Verzögerung auf höhere Gewalt zurückzuführen, kann auch nach Ablauf dieser angemessenen Frist keine Entschädigung gewährt werden;
  • Die Einbindung externer Parteien kann sich auf die Lieferung auswirken. Im Falle der Nichtlieferung einer versendeten Bestellung wird das Unternehmen unverzüglich Nachforschungen über das Transportunternehmen anstellen. Der Kunde muss das Unternehmen unverzüglich informieren, wenn es Probleme mit der Lieferung gibt, damit die notwendigen Schritte unternommen werden können. Während der Dauer dieser Untersuchung kann der Kunde keine neue Lieferung verlangen. Wenn der Kunde das Notwendige nicht rechtzeitig tut, kann das Unternehmen nicht mehr für die Nichtlieferung haftbar gemacht werden.
  • Das Unternehmen haftet nicht, wenn eine Lieferung aufgrund eines Fehlers des Kunden oder eines vom Kunden benannten Dritten nicht zustande kommt. Die Kosten für einen erneuten Zustellversuch gehen in diesem Fall vollständig zu Lasten des Kunden.
  • Das Unternehmen ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, wenn sich die Lieferung bestimmter Produkte verzögert oder vorübergehend nicht möglich ist. Der Kunde wird rechtzeitig darüber informiert, dass nur eine Teillieferung erfolgen wird.
  • Der Übergang des Eigentums und der Gefahr hängt von der zwischen den Parteien vereinbarten Liefermethode ab und erfolgt in jedem Fall spätestens mit der Lieferung und der Abnahme des Produkts, es sei denn, dies wird einvernehmlich früher vereinbart. Von diesem Zeitpunkt an ist der Kunde verpflichtet, den Preis für die Produkte in voller Höhe (einschließlich Zinsen, Erhöhungen und Kosten) zu zahlen.

 

 

 • Artikel 7. Mängel und Abnahme

·        

  • Das Unternehmen haftet nicht für Probleme, die auf den falschen und/oder unsachgemäßen Gebrauch der gelieferten Produkte zurückzuführen sind.
  • Dem Kunden steht eine gesetzliche Garantie von zwei Jahren zu. Die gesetzliche Garantie erstreckt sich auf alle Mängel oder Konformitätsmängel der Produkte, die innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum der Lieferung der Produkte auftreten. Vorausgesetzt, die versiegelten Produkte sind noch versiegelt und das Verfallsdatum ist noch nicht abgelaufen.
  • Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte nach der Lieferung auf eventuelle Abweichungen von der Vereinbarung zu überprüfen. Der Kunde ist verpflichtet, dem Unternehmen jeden sichtbaren Mangel an den Produkten am selben Tag schriftlich unter Beifügung des Frachtbriefs oder Packzettels zu melden. Andernfalls werden die Produkte in dem Zustand angenommen, in dem sie sich befinden, wenn die ordnungsgemäße Lieferung bestätigt ist.
  • Die Produkte dürfen vom Kunden nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens zurückgegeben werden
  • Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, den der Kunde zum Zeitpunkt der Lieferung nicht erkennen konnte oder hätte erkennen müssen und der erst nach der Lieferung entdeckt werden konnte und der die Sache für die vorgesehene Verwendung untauglich macht. Der Kunde muss einen Anspruch auf Entschädigung für versteckte Mängel innerhalb von drei Tagen, nachdem er den versteckten Mangel festgestellt hat, beim Unternehmen geltend machen.  Nach Ablauf dieser Frist ist das Unternehmen nicht mehr haftbar.
  • Das Unternehmen hat die Wahl, entweder die Produkte zurückzunehmen und den Kunden zu entschädigen oder dem Kunden eine Entschädigung zu zahlen, die in keinem Fall den Gesamtbetrag des mangelhaften Produkts übersteigen kann. In diesem Fall behält der Kunde das Produkt.

 

 • Artikel 8. Beschwerden und Haftung
  • Jede Beschwerde in Bezug auf die Produkte, mit Ausnahme von Beschwerden gemäß Art. 6, müssen dem Unternehmen innerhalb einer Frist von 5 Tagen nach Erhalt der Ware oder dem Datum, an dem die Ware hätte erhalten werden müssen, schriftlich mitgeteilt werden.
  • Jede Beschwerde muss per E-Mail an info@VINEX.be gerichtet werden, es sei denn, es ist ein Einschreiben erforderlich. Eine Mitteilung an eine andere E-Mail-Adresse gilt nicht als schriftliche Mitteilung.
  • Im Falle einer Beschwerde ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung aufzuschieben oder einen Betrag zurückzuhalten.
  • Außer in Fällen von Betrug und eigenem groben oder vorsätzlichen Fehlverhalten ist die Haftung des Unternehmens, seiner Beauftragten oder Vertreter in jedem Fall auf den in Rechnung gestellten und bezahlten Wert der betreffenden bestellten Produkte beschränkt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Entschädigung für andere direkte oder indirekte Schäden (wie z. B. entgangener Gewinn, entgangener Umsatz, Verlust von Goodwill, Verlust von Kunden usw.). • Artikel 9. Annullierung und Beendigung des Kaufvertrags

·        

  • Im Falle der Stornierung des Auftrags ist der Kunde verpflichtet, einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 30 % des Auftragswerts zu zahlen, unbeschadet der Möglichkeit des Unternehmens, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen. Sobald die Produkte geliefert worden sind, kann der Kunde die Bestellung nicht mehr stornieren und ist verpflichtet, die bestellten Produkte zu bezahlen.
  • Unbeschadet des Vorstehenden können die Vertragsparteien den Vertrag in folgenden Fällen jederzeit mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung kündigen:
  • Bei nachgewiesenen schwerwiegenden Verstößen einer der Vertragsparteien gegen die Verpflichtungen aus dem Vertrag;
  • Falls eine der Vertragsparteien (i) einen Zahlungsaufschub beantragt und die Fortsetzung dieses Vertrags nicht innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen ab dem Zeitpunkt des Antrags auf Zahlungsaufschub schriftlich bestätigt, (ii) offenkundig zahlungsunfähig geworden ist oder (iii) für insolvent erklärt wird.

 

 • Artikel 10. Höhere Gewalt

·        

  • Im Falle höherer Gewalt sind die Vertragsparteien von ihren Verpflichtungen entbunden, ohne dass eine Haftung entsteht. Höhere Gewalt ist jeder Umstand, auf den die Parteien keinen Einfluss haben und der die Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise verhindert, verzögert oder unmöglich macht und der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht vorhersehbar war. Tritt bei einer Partei ein Fall höherer Gewalt ein, muss sie die andere Partei unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Die von der höheren Gewalt betroffene Partei bemüht sich, die Folgen der höheren Gewalt so weit wie möglich zu begrenzen.
  • Während des Zeitraums der höheren Gewalt werden die Verpflichtungen der Parteien ausgesetzt. Wenn die Situation höherer Gewalt länger als 90 (neunzig) Tage andauert, haben beide Parteien das Recht, den Vertrag per Einschreiben zu kündigen, ohne zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet zu sein. Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert, so haftet sie nicht für die sich daraus ergebenden direkten oder indirekten Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf erlittene Verluste, entgangene Gewinne oder Rufschädigung.
  • Als höhere Gewalt gilt, ohne darauf beschränkt zu sein, Folgendes: jedes Ereignis, das durch eine Situation wie Streik, Aussperrung, Unruhen, zivile Unruhen/Aufstände, terroristische Angriffe, erklärte oder nicht erklärte terroristische Bedrohung, Bürgerkrieg, militärische Intervention, lokale oder nationale Gesetze oder Vorschriften der Regierung oder einer anderen Behörde, Naturkatastrophen, Epidemie und Pandemie (einschließlich COVID-19), Feuer, Überschwemmung, Gewitter, Sturm, Erdbeben, Vulkanausbruch, Vandalismus, Mangel an Arbeitskräften oder Transportmitteln, Energie- oder Wassermangel, Widerruf oder Beendigung einer dem Unternehmen erteilten Lizenz oder andere Umstände, die die Parteien nach vernünftigem Ermessen nicht kontrollieren können.

 

 • Artikel 11. Personenbezogene Daten

·        

  • Das Unternehmen verarbeitet nur personenbezogene Daten, die für die Bearbeitung und Ausführung von Aufträgen sowie für die Erstellung von Rechnungen und Garantiescheinen erforderlich sind. Wenn der Kunde die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben will, wird ein Auftrag zwangsläufig storniert. Die Übermittlung falscher oder unrichtiger personenbezogener Daten gilt als Verstoß gegen die geltenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Unternehmens.
  • Die personenbezogenen Daten der Kunden werden nur in Übereinstimmung mit der Datenschutzpolitik verarbeitet, die auf der Website des Unternehmens eingesehen werden kann.

 

 • Artikel 12. Geistiges Eigentum

·        

  • Beide Parteien erkennen an, dass das geistige Eigentum jeder Partei das Eigentum der jeweiligen Partei bleibt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, das geistige Eigentum der anderen Vertragspartei nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers des geistigen Eigentums zu kopieren, zu vervielfältigen, zu ändern, zu verbreiten oder offenzulegen. Im Falle der Beendigung dieses Vertrages verpflichtet sich die Partei, die über geistiges Eigentum der anderen Partei verfügt, alle Kopien des geistigen Eigentums unverzüglich an den Eigentümer zurückzugeben.
  • Im Falle eines Verstoßes gegen die in dieser Klausel beschriebene Verpflichtung zur Wahrung des geistigen Eigentums oder der Vertraulichkeit haftet die vertragsbrüchige Partei für alle Schäden, die sich aus einem solchen Verstoß ergeben. Die Vertragsparteien kommen überein, Streitigkeiten über geistiges Eigentum auf dem Verhandlungswege in gutem Glauben beizulegen. Kann eine solche Lösung nicht erreicht werden, so kann jede Vertragspartei zur Durchsetzung ihrer Rechte gerichtliche Schritte einleiten.

 

 • Artikel 13. Vertraulichkeit

·        

  • Alle vertraulichen Informationen, die der Kunde bei der Ausführung des Kaufvertrags erhält, bleiben Eigentum des Unternehmens.
  • Zu diesen vertraulichen Informationen gehören unter anderem alle Formeln, Spezifikationen, Handbücher, Betriebs-, Geschäfts- und Herstellungsgeheimnisse, Patente, Lizenzen, Know-how, mündliche oder schriftliche Daten in Bezug auf Geschäftsmethoden, Verfahren, Techniken oder Ausrüstungen des Unternehmens und/oder seiner verbundenen Unternehmen sowie die Identität der Kunden, Lieferanten und des Personals des Unternehmens und/oder seiner verbundenen Unternehmen und alle sonstigen Informationen in Bezug auf diese Kunden, Lieferanten, Vertriebshändler und das Personal.
  • Beide Parteien verpflichten sich, die vertraulichen Informationen der anderen Partei streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei an Dritte weiterzugeben. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch nach Beendigung dieses Vertrags, sofern die Vertragsparteien nicht schriftlich etwas anderes vereinbaren. Die Parteien unternehmen angemessene Anstrengungen, um die vertraulichen Informationen zu schützen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre unbefugte Offenlegung oder Verwendung zu verhindern.
  • Stellt das Unternehmen fest, dass vertrauliche Informationen vom Kunden ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens an Dritte weitergegeben werden, ist pro Verstoß ein Schadensersatz von 5.000,00 EUR zu zahlen. Das Recht des Unternehmens, eine höhere Entschädigung zu fordern, bleibt davon unberührt, sofern es das Bestehen und den Umfang des Schadens nachweisen kann.
  • Bei Beendigung des Kaufvertrags, aus welchem Grund auch immer, oder auf einfache Aufforderung des Unternehmens, muss der Kunde alle vertraulichen Informationen unverzüglich an das Unternehmen und/oder seine Tochtergesellschaften zurückgeben.

 

 • Artikel 14. Nichtigkeit

·        

  • Sollte eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtlich nichtig sein oder durch Gerichtsbeschluss für nichtig erklärt werden oder in irgendeiner Hinsicht nach den Gesetzen einer Rechtsordnung rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so sind die übrigen Bestimmungen trennbar, werden dadurch nicht verändert und bleiben in Kraft.
  • Wenn diese Umstände eintreten und zu einem erheblichen Ungleichgewicht der Rechte und Pflichten der Parteien führen, das nicht durch Anwendung der anderen Bestimmungen dieses Vertrags gelöst werden kann, werden die Parteien nach Treu und Glauben verhandeln, um eine Klausel zu formulieren, die der ursprünglichen Absicht der Parteien am besten entspricht.

 

 • Artikel 15. Zuständiges Gericht

·        

  • Die vorliegenden Bedingungen unterliegen ausschließlich dem belgischen Recht und werden nach diesem ausgelegt. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsvertrags wird ausdrücklich ausgeschlossen.
  • Bei Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bemühen sich die Vertragsparteien nach Kräften um eine gütliche Einigung. In Ermangelung einer gütlichen Einigung unterliegt jede Streitigkeit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts des Gerichtsbezirks, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat.